Informace o zpracování osobních údajů subjektu údajů

ve smyslu čl. 13 Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“)

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Název firmy:       Rodenstock ČR s.r.o.

Sídlo:                 Dr. Sedláka 841, 339 01 Klatovy

IČO:                    611 73 614

(dále jen „správce“)

Správce poskytuje subjektu údajů (dále jen „subjekt údajů“) při získání osobních údajů následující údaje o zpracování osobních údajů:

1. Kontaktní údaje správce

Tel:                    376 346 111

E-mail:              personal@rodenstock.cz

Web:                  www.zaostri.cz

2. Účely zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem jednání o uzavření pracovního poměru a za účelem případné další nabídky zaměstnání dle platných právních předpisů.

3. Právní základ zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu uděleného subjektem údajů.

4. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje nejsou poskytovány dalším příjemcům.

5. Informace o předávání osobních údajů do třetích zemí

Správce nepředává osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Správce dále pro zajištění spravedlivého a transparentního zpracování osobních údajů subjekt údajů informuje

6. Doba uložení osobních údajů

Správce ukládá osobní údaje v interní databázi uchazečů po dobu ½ roku, nebude-li ze strany subjektu údajů odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů dříve.

7. Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má za předpokladu splnění podmínek stanovených GDPR právo:

  1. požadovat přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz,
  2. požadovat omezení zpracování poskytnutých osobních údajů, a to po dobu trvání právních důvodů zpracování těchto osobních údajů,
  3. vznést námitku proti zpracování,
  4. uplatnit právo na přenositelnost údajů,
  5. kdykoliv odvolat udělený souhlas.

8. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Subjekt údajů má právo podat ohledně zpracování osobních údajů správcem stížnost u příslušného dozorového úřadu tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky.

9. Podklad zpracování

Subjekt údajů poskytuje osobní údaje pro potřeby jednání o uzavření pracovního poměru a za účelem případné další nabídky zaměstnání. Subjekt údajů nemá povinnost osobní údaje poskytnout.

10. Informace o automatizovaném rozhodování nebo profilování

Při zpracování osobních údajů správce neprovádí žádné automatizované rozhodování nebo profilování subjektů osobních údajů.

loading